Warunkiem skorzystania z usług "Lotniczeprezenty.pl" jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU korzystania z serwisu "Lotniczeprezenty.pl" i usług świadczonych przez Salt Aviation Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-102, ul. Generała Wiktora Thommee 1a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421546.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:
- ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1422.)
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, . (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami)
- ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
2. Salt Aviation Sp. z o.o. przyjmuje, że każdy KLIENT, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego VOUCHERA) ponosi tylko i wyłącznie KLIENT.

2.1) Salt Aviation Sp. z o.o. przyjmuje, że każdy KLIENT upewnił się, że jego stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna oraz wiek umożliwiają KLIENTOWI lub OBDAROWANEMU skorzystanie z usług Salt Aviation Sp. z o.o. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna KLIENTA lub OBDAROWANEGO, wiek, nie pozwalają na realizację usługi to ani OBDAROWANEMU ani KLIENTOWI nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty, w stosunku do Salt Aviation Sp. z o.o.

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
- Salt Aviation sp. z o.o. - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim 05-102, ul. Generała Wiktora Thommee 1a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421546.
- KLIENT - osoba, która na użytek własny lub na rzecz OBDAROWANEGO zamawia w Lotniczeprezenty.pl Usługę,
- VOUCHER (nazywany też VP) - dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (KLIENTA lub OBDAROWANEGO) do otrzymania usługi określonej w tym dokumencie,
- OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA - okres czasu, w którym usługa musi zostać zarezerwowana w CENTRUM REZERWACJI oraz faktycznie zrealizowana. Po upływie tego okresu realizacja usługi nie jest możliwa. OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA wynosi 12 miesięcy. Usługi ze swej istoty oraz z przyczyn technicznych dostępne są 12 miesięcy w roku, ale uzależnione od warunków pogodowych. Informacja ta znajduje się w opisie usługi.
- OBDAROWANY - osoba, która po dokonaniu rezerwacji i okazaniu VOUCHERA jest uprawniona do skorzystania z zamówionej usługi określonej w tym dokumencie,
- REALIZACJA USŁUGI - wykonanie zamówionej przez KLIENTA Usługi na rzecz KLIENTA LUB OBDAROWANEGO,
- USŁUGA - wybrany przez KLIENTA rodzaj usługi z zestawu opisanego w zakładce „NASZE VOUCHERY” serwisu Lotniczeprezenty.pl,
- SYSTEM REZERWACJI - zwany dalej SYSTEMEM, jest to jeden z elementów komputerowego serwisu Lotniczeprezenty.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu algorytmu - procedur postępowania zawartych w niniejszym Regulaminie,
- NUMER VOUCHERA - może zawierać cyfry i litery, który identyfikuje zamówienie konkretnej Usługi.
- CENTRUM REZERWACJI - biuro spółki Salt Aviation, którego dane teleadresowe są zawsze podane na stronie internetowej. W miejscu tym KLIENT lub OBDAROWANY dokonuje zgłoszenia VOUCHERA telefonicznie i ustala termin oraz szczegóły dotyczące realizacji VOUCHERA.
- OPIS USŁUGI - określenie czego może się spodziewać KLIENT lub OBDAROWANY po wybranej usłudze, zamieszczone w zakładce „NASZE VOUCHERY” serwisu Lotniczeprezenty.pl. Lotniczeprezenty.pl zastrzega, że jest to opis określający charakter przeżycia, a faktyczna jego realizacja może odbiegać od określeń z serwisu www.lotniczeprezenty.pl, w zakresie szczegółów. W szczególności zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej mają charakter przykładowy i nie muszą dokładnie odpowiadać faktycznej realizacji (np. trasie lotu lub widokowi dostępnemu podczas lotu).
- DZIEŃ ROBOCZY - każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura Salt Aviation Sp. z o.o. tj. od 8.00 do 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. KLIENT zamawia u Salt Aviation Sp. z o.o. usługę znajdującą się w ofercie opublikowanej na stronie internetowej serwisu www.lotniczeprezenty.pl.
2. Zamówienie USŁUGI odbywa się poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez SYSTEM tj.:
a. wejście na stronę zakupu vouchera - dokonanie zakupu USŁUGI poprzez wybranie rodzaju VOUCHERA, liczby osób, wariantu realizacji USŁUGI, której zamówieniem zainteresowany jest KLIENT, kliknięcie przycisku "ZAMAWIAM".
b. uzupełnienie danych niezbędnych do dokonania zakupu, kliknięcie przycisku "PŁACĘ", co spowoduje otwarcie witryny operatora płatności PayU,
c. po wprowadzeniu danych z pkt. a-b KLIENT otrzymuje informację o przyjęciu zamówienia i o oczekiwaniu na przyjęcie płatności,
d. po dokonaniu zapłaty za pomocą operatora płatności PayU, KLIENT otrzymuje poprzez e-mail na podany przez siebie adres link do pobrania VOUCHERA, stanowiącego potwierdzenie dokonanego zakupu USŁUGI.
e. w przypadku dokonania zamówienia bez dokonania opłaty USŁUGA nie zostanie zrealizowana bez dalszego kontaktu z KLIENTEM.
2.1) Możliwe jest również dokonanie zamówienia USŁUGI przez telefon, w takiej sytuacji niniejszy regulamin również jest wiążący, o czym KLIENT każdorazowo jest informowany w mailu potwierdzającym dokonanie zamówienia USŁUGI.
3. Za moment zawarcia umowy uznaje się datę wpływu na rachunek Salt Aviation Sp. z o.o. w Banku Alior Bank S.A. lub z chwilą zaksięgowania jej przez operatora płatności PayU lub inny serwis o podobnym charakterze lub z chwilą wpłacenia jej w kasie biura Salt Aviation Sp. z o.o. lub z chwilą uregulowania płatności za pobraniem kurierowi lub listonoszowi.
3.1) W przypadku, kiedy KLIENT dokonuje zamówienia USŁUGI przez telefon za moment zawarcia umowy uważa się moment wpłaty całości ceny i jest to również jednoznaczne z tym, że KLIENT zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść.
4. Warunkiem otrzymania VOUCHERA email, o którym mowa w pkt. 2d jest dokonanie przedpłaty w wysokości podanej na stronie internetowej www.lotniczeprezenty.pl. Przedpłata tam podana, w odniesieniu do USŁUG zawiera podatek VAT.
4.1) Przekazanie przedpłaty określonej w pkt. 4 może nastąpić w następujący sposób:
- poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Salt Aviation Sp. z. o.o.,
- gotówką - w przypadku osobistego odbioru koperty w biurze Salt Aviation Sp. z o.o. lub w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem Pocztą Polską.
- z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez operatora płatności PayU, jako partnera Salt Aviation Sp. z o.o.
5. Przedpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek Salt Aviation Sp. z o.o. w Banku Alior Bank S.A., numer konta: 63 2490 0005 0000 4600 2109 0875, lub z chwilą zaksięgowania jej przez operatora płatności PayU lub inny serwis o podobnym charakterze lub z chwilą wpłacenia jej w kasie biura Salt Aviation Sp. z o.o. lub z chwilą uregulowania płatności za pobraniem listonoszowi.
6. Koperta, zawierająca VOUCHER, fakturę/paragon jest możliwa do odbioru osobistego w biurze Salt Aviation Sp. z o.o. zlokalizowanym na lotnisku Warszawa Babice lub dostarczana do KLIENTA wg jego wyboru w następujący sposób:
a. za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany w zamówieniu adres. Nadanie przesyłki następuje w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunku Salt Aviation Sp. z o.o., ale jest uzależnione od pracy poczty, za co Salt Aviation Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności,
b. KLIENT może również - bezpośrednio po dokonaniu zakupu - otrzymać VOUCHER w postaci linku umożliwiającego pobranie z SYSTEMU pliku PDF z wizualizacją VOUCHERA. KLIENT może wydrukować plik zawierający VOUCHER jest on wówczas równoważny z VOUCHEREM wysyłanym przez Salt Aviation Sp. z o.o. pod warunkiem że jego cena została w 100% opłacona przez KLIENTA.
6.1) Okres ważności VOUCHERA wynosi 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
7.1) W celu zmiany terminu realizacji prezentu na inny termin, KLIENT lub OBDAROWANY zobowiązany jest skontaktować się z CENTRUM REZERWACJI odpowiednio wcześniej, ale nie później niż na trzy dni robocze przed ustalonym terminem. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z tym zastrzeżeniem, że po upływie terminu rezerwacji taka zmiana nie jest już możliwa.
7.2) Salt Aviation Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby realizacja VOUCHERA nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla KLIENTA lub OBDAROWANEGO, niemniej nie jest w stanie zagwarantować jego realizacji w konkretnym dniu.
7.3) Niezrealizowanie VOUCHERA, jak również niedokonanie rezerwacji przed upływem terminu ważności vouchera oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych i z tego tytułu nie przysługują ani KLIENTOWI ani OBDAROWANEMU żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.
8. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia VOUCHERA a termin jego realizacji jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek KLIENTA lub OBDAROWANEGO i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu VOUCHERA.
9.1) KLIENT lub OBDAROWANY ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń Salt Aviation Sp. z o.o.
9.2) Salt Aviation Sp. z o.o. może odmówić realizacji VOUCHERA, jeżeli KLIENT lub OBDAROWANY nie stosuje się do jego zaleceń dotyczących zachowania się w pobliżu statku powietrznego, na statku powietrznym, w symulatorze lotów oraz na terenie lotniska lub jeżeli znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną KLIENTA lub OBDAROWANEGO. Decyzję o wykonaniu lub niewykonaniu usługi w powyżej opisanych sytuacjach podejmuje dowódca statku powietrznego lub operator symulatora lotów.
9.3) Niestawienie się KLIENTA lub OBDAROWANEGO na miejsce realizacji VOUCHERA lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji VOUCHERA, niezależnie od przyczyn, a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych – o ile strony nie umówią się inaczej.
9.4) W przypadku braku odpowiednich warunków pogodowych, Salt Aviation Sp. z o.o. może odmówić realizacji VOUCHERA, w sytuacji kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu KLIENTA lub OBDAROWANEGO oraz w sytuacji w której występują inne przyczyny organizacyjne lub techniczne które nie leżą po stronie Salt Aviation Sp. z o.o. Wówczas KLEINT lub OBDAROWANY ustala z Salt Aviation Sp. z o.o. nowy termin realizacji VOUCHERA. W takiej sytuacji Salt Aviation Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów, jakie poniósł KLIENT lub OBDAROWNY w związku z realizacją VP, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.
9.5) Postanowienia 9.5 stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania VOUCHERA doszło z przyczyn technicznych niezależnych od Salt Aviation Sp. z o.o., takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń.
10. W przypadku osób małoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych lub też obecność co najmniej jednego z opiekunów na miejscu, w którym realizowany jest VOUCHER. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla Salt Aviation Sp. z o.o. do odmowy realizacji VOUCHERA.

IV. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI VOUCHERÓW.
1. W przypadku wyboru przez Klienta Lotniska Modlin jako miejsca realizacji VP, Klienta oraz osobę towarzyszącą obowiązują procedury związane z kontrolą dostępu na lotnisko, gdyż przekraczają one granicę Lotniczego Przejścia Granicznego. Niezbędny jest dokument tożsamości (dowód osobisty bądź paszport) w celu pobrania przepustki. Bez ważnego dokumentu tożsamości nie można wejść na teren lotniska; dotyczy to również osób małoletnich. Zabronione jest posiadanie przy sobie broni, niebezpiecznych narzędzi, jak również niebezpiecznych przedmiotów codziennego użytku takich jak np. scyzoryk, nożyczki, itp.
2. W przypadku wyboru przez Klienta Lotniska Modlin jako miejsca realizacji VP, ilość osób towarzyszących jest ograniczana do jednej.
3. W przypadku wyboru przez Klienta Lotniska Modlin jako miejsca realizacji VP, Klient każdorazowo otrzyma od Salt informację nt. danych osoby wprowadzającej na teren strefy zastrzeżonej lotniska (imię i nazwisko, numer telefoniczny), z którą powinien nawiązać kontakt przed wejściem na lotnisko.
4. Ostateczna decyzja o wykonaniu lotu leży po stronie Dowódcy statku powietrznego.
5. Przesunięcie terminu rezerwacji przez Salt na inny dzień jest uzgadniane z Klientem każdorazowo po nawiązaniu z nim kontaktu, z wyprzedzeniem co najmniej 24 - godzinnym. W tym celu Salt wykorzystuje dane kontaktowe podawane przez Klienta w procesie zakupu.
6. Klient może odwołać swoją rezerwację lotu bez żadnych konsekwencji z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed jej terminem
7. Istnieje możliwość wykupienia innych niż oferowane w niniejszym systemie czasów oraz terminów lotów, po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z Salt, uwzględnieniu możliwości operacyjnych oraz akceptacji przez Klienta indywidualnej wyceny takiej usługi.

V. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI
1. W każdym wypadku, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, jeżeli VOUCHER nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, KLIENT może odstąpić pisemnie od umowy i zrezygnować z realizacji VOUCHERA bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Salt Aviation Sp. z o.o. pisemnie na adres spółki lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z wykorzystaniem wzoru "Oświadczenia o odstąpieniu od umowy" stanowiącego pkt. 4 niniejszego akapitu.
2. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe Salt Aviation Sp. z o.o. w terminie 5 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia VOUCHERA lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości, lub poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie, o ile dotarło ono do Salt Aviation Sp. z o.o. przed upływem terminu określonego w pkt. 1.
3. Salt Aviation Sp. z o.o. zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA lub OBDAROWANEGO.
4. Wzór: "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy".

VI. PRAWO Salt Aviation Sp. z o.o. DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
1. Salt Aviation Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z KLIENTEM umowy w sytuacji, kiedy realizacja VOUCHERA okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami - wówczas KLIENTOWI zwracana jest cała uiszczona przedpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Salt Aviation Sp. z o.o. ofertę alternatywną.
2. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji VOUCHERA, lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od Salt Aviation Sp. z o.o., takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności (np. przez kontrahenta lub podwykonawcę Salt Aviation,) i niemożność znalezienia na rynku innego, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.
3. Salt Aviation Sp. z o.o. może realizować VOUCHER korzystając z usług podwykonawcy. W takim przypadku regulamin niniejszy jest wiążący dla KLIENTA lub OBDAROWANEGO w zakresie realizacji/wykonania VOUCHERA, w szczególności, choć nie wyłącznie, te postanowienia regulaminu, które odnoszą się do bezpieczeństwa i zasad realizacji.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI
1. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami) jest Salt Aviation Sp. z o.o.
1.1) Dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO nie będą przekazywane innym osobom. Dokonanie wpłaty na konto bankowe Salt Aviation Sp. z o.o. stanowi jednoznaczną zgodę KLIENTA na przekazanie swoich danych osobowych Salt Aviation Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji VOUCHERA.
2. KLIENTOWI zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie KLIENT.
3. KLIENT może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów Salt Aviation Sp. z o.o. swoich danych osobowych, co spółka obowiązana jest uczynić niezwłocznie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji VOUCHERA, KLIENT lub OBDAROWANY zgłasza Salt Aviation Sp. z o.o., w terminie nie późniejszym niż 14 dni od chwili realizacji VOUCHERA lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany.
2. Salt Aviation Sp. z o.o. niezwłocznie podejmuje działania w celu załatwienia reklamacji w sposób jak najbardziej korzystny dla KLIENTA.
3. Salt Aviation Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wobec KLIENTA za własne działania i zaniechania.
4. Salt Aviation Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za realizację VP, jeżeli w jego posiadanie wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona, o ile nie zostanie uprzednio powiadomiona. W takiej sytuacji VOUCHER traktuje się jako zrealizowany przez OBDAROWANEGO.
5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją USŁUGI Salt Aviation Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.
6. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.