Notice: Undefined index: option in /home/lotniczeprezenty/public_html/lotniczeprezenty.pl/templates/lotniczeprezenty/index.php on line 109

Notice: Undefined index: task in /home/lotniczeprezenty/public_html/lotniczeprezenty.pl/templates/lotniczeprezenty/index.php on line 118

Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /home/lotniczeprezenty/public_html/lotniczeprezenty.pl/templates/lotniczeprezenty/index.php on line 125

Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /home/lotniczeprezenty/public_html/lotniczeprezenty.pl/templates/lotniczeprezenty/index.php on line 270

Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /home/lotniczeprezenty/public_html/lotniczeprezenty.pl/templates/lotniczeprezenty/index.php on line 270

Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /home/lotniczeprezenty/public_html/lotniczeprezenty.pl/templates/lotniczeprezenty/index.php on line 270

Notice: Undefined index: option in /home/lotniczeprezenty/public_html/lotniczeprezenty.pl/templates/lotniczeprezenty/index.php on line 381

Warunkiem skorzystania z usług "Lotniczeprezenty.pl" jest zapoznanie się, przestrzeganie i akceptacja poniżej przedstawionego REGULAMINU korzystania z serwisu "Lotniczeprezenty.pl" i usług świadczonych przez Salt Aviation Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-102, ul. Generała Wiktora Thommee 1a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421546.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1422.)

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, . (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami)

- ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Salt Aviation Sp. z o.o. przyjmuje, że każdy KLIENT we własnym interesie podaje dane osobowe (kontaktowe) dobrowolnie, prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym, gdyż jest to niezbędne do prawidłowej realizacji zakupionego VOUCHERA. Skutkiem podania niewłaściwych, niekompletnych lub niezgodnych z prawdą danych osobowych w procesie wypełniania formularzy systemu może być niemożność wykonania przez Salt Aviation USŁUGI. W związku z tym odpowiedzialność za w/w skutki ponosi tylko i wyłącznie KLIENT.

2.1) Zakres danych osobowych niezbędnych do realizacji USŁUGI jest następujący: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email.

2.2) Salt Aviation Sp. z o.o. przyjmuje, że każdy KLIENT upewnił się, że jego stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna oraz wiek umożliwiają KLIENTOWI lub OBDAROWANEMU skorzystanie z usług Salt Aviation Sp. z o.o. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna KLIENTA lub OBDAROWANEGO, wiek, nie pozwalają na realizację usługi to ani OBDAROWANEMU ani KLIENTOWI nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty, w stosunku do Salt Aviation Sp. z o.o.

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

- Salt Aviation sp. z o.o. - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim 05-102, ul. Generała Wiktora Thommee 1a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421546.

- KLIENT - osoba, która na użytek własny lub na rzecz OBDAROWANEGO zamawia w Lotniczeprezenty.pl Usługę,

- VOUCHER (nazywany też VP) - dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (KLIENTA lub OBDAROWANEGO) do otrzymania usługi określonej w tym dokumencie,

- OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA - okres czasu, w którym usługa musi zostać zarezerwowana w CENTRUM REZERWACJI oraz faktycznie zrealizowana. Po upływie tego okresu realizacja usługi nie jest możliwa. OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA wynosi 12 miesięcy. Usługi ze swej istoty oraz z przyczyn technicznych dostępne są 12 miesięcy w roku, ale uzależnione od warunków pogodowych. Informacja ta znajduje się w opisie usługi.

- OBDAROWANY - osoba obdarowana VOUCHEREM przez KLIENTA, która po dokonaniu rezerwacji i okazaniu VOUCHERA jest uprawniona do skorzystania z zamówionej usługi określonej w tym dokumencie,

- REALIZACJA USŁUGI - wykonanie zamówionej przez KLIENTA Usługi na rzecz KLIENTA LUB OBDAROWANEGO,

- USŁUGA - wybrany przez KLIENTA rodzaj usługi z zestawu opisanego w zakładce „NASZE VOUCHERY” serwisu Lotniczeprezenty.pl,

- SYSTEM REZERWACJI - zwany dalej SYSTEMEM, jest to jeden z elementów komputerowego serwisu Lotniczeprezenty.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu algorytmu - procedur postępowania zawartych w niniejszym Regulaminie,

- NUMER VOUCHERA - może zawierać cyfry i litery, który identyfikuje zamówienie konkretnej Usługi.

- CENTRUM REZERWACJI - biuro spółki Salt Aviation, którego dane teleadresowe są zawsze podane na stronie internetowej. W miejscu tym KLIENT lub OBDAROWANY dokonuje zgłoszenia VOUCHERA telefonicznie i ustala termin oraz szczegóły dotyczące realizacji VOUCHERA.

- OPIS USŁUGI - określenie czego może się spodziewać KLIENT lub OBDAROWANY po wybranej usłudze, zamieszczone w zakładce „NASZE VOUCHERY” serwisu Lotniczeprezenty.pl. Lotniczeprezenty.pl zastrzega, że jest to opis określający charakter przeżycia, a faktyczna jego realizacja może odbiegać od określeń z serwisu www.lotniczeprezenty.pl, w zakresie szczegółów. W szczególności zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej mają charakter przykładowy i nie muszą dokładnie odpowiadać faktycznej realizacji (np. trasie lotu lub widokowi dostępnemu podczas lotu).

- DZIEŃ ROBOCZY - każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura Salt Aviation Sp. z o.o. tj. od 8.00 do 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, mające zastosowanie w państwach członkowskich UE od 25.05.2018 roku.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, takie jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, numer telefonu, adres e-mail, lub inne dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji, wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator danych osobowych – osoba fizyczna lub prawna lub inny podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych

Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora

Zgoda – dobrowolne, konkretne i świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba fizyczna, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. KLIENT zamawia u Salt Aviation Sp. z o.o. USŁUGĘ znajdującą się w ofercie opublikowanej na stronie internetowej serwisu www.lotniczeprezenty.pl.

2. Zamówienie USŁUGI odbywa się poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez SYSTEM tj.:

a. wejście na stronę zakupu vouchera - dokonanie zakupu USŁUGI poprzez wybranie rodzaju VOUCHERA, liczby osób, wariantu realizacji USŁUGI, której zamówieniem zainteresowany jest KLIENT, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Salt Aviation sp. z o.o. (Administratora danych osobowych), kliknięcie przycisku "ZAMAWIAM".

b. uzupełnienie danych niezbędnych do dokonania zakupu, kliknięcie przycisku "PŁACĘ", co spowoduje otwarcie witryny operatora płatności PayU,

c. po wprowadzeniu danych z pkt. a-b KLIENT otrzymuje informację o przyjęciu zamówienia i o oczekiwaniu na przyjęcie płatności,

d. po dokonaniu zapłaty za pomocą operatora płatności PayU, KLIENT otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail link do pobrania VOUCHERA, stanowiącego potwierdzenie dokonanego zakupu USŁUGI.

e. w przypadku dokonania zamówienia bez dokonania opłaty USŁUGA nie zostanie zrealizowana, o czym KLIENT nie zostanie dodatkowo powiadomiony.

3. Za moment zawarcia umowy uznaje się datę wpływu na rachunek Salt Aviation Sp. z o.o. w Banku Alior Bank S.A. lub z chwilą zaksięgowania jej przez operatora płatności PayU lub inny serwis o podobnym charakterze.

4. Warunkiem otrzymania VOUCHERA na email, o którym mowa w pkt. 2d jest dokonanie przedpłaty w wysokości podanej na stronie internetowej www.lotniczeprezenty.pl. Przedpłata tam podana, w odniesieniu do USŁUG zawiera podatek VAT.

4.1) Przekazanie przedpłaty określonej w pkt. 4 może nastąpić w następujący sposób:

- poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Salt Aviation Sp. z. o.o.,

- z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez operatora płatności PayU, jako partnera Salt Aviation Sp. z o.o.

5. Przedpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek Salt Aviation Sp. z o.o. w Banku Alior Bank S.A., numer konta: 63 2490 0005 0000 4600 2109 0875, lub z chwilą zaksięgowania jej przez operatora płatności PayU lub inny serwis o podobnym charakterze lub z chwilą wpłacenia jej w kasie biura Salt Aviation Sp. z o.o.

6. Okres ważności VOUCHERA wynosi 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

7.1) W celu zmiany terminu realizacji prezentu na inny termin, KLIENT lub OBDAROWANY zobowiązany jest skontaktować się z CENTRUM REZERWACJI odpowiednio wcześniej, ale nie później niż na trzy dni robocze przed ustalonym terminem. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z tym zastrzeżeniem, że po upływie terminu rezerwacji taka zmiana nie jest już możliwa.

7.2) Salt Aviation Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby realizacja VOUCHERA nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla KLIENTA lub OBDAROWANEGO, niemniej nie jest w stanie zagwarantować jego realizacji w konkretnym dniu.

7.3) Niezrealizowanie VOUCHERA, jak również niedokonanie rezerwacji przed upływem terminu ważności vouchera oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych i z tego tytułu nie przysługują ani KLIENTOWI ani OBDAROWANEMU żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.

8. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia VOUCHERA a termin jego realizacji jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek KLIENTA lub OBDAROWANEGO i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu VOUCHERA.

9.1) KLIENT lub OBDAROWANY ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń Salt Aviation Sp. z o.o.

9.2) Salt Aviation Sp. z o.o. może odmówić realizacji VOUCHERA, jeżeli KLIENT lub OBDAROWANY nie stosuje się do jego zaleceń dotyczących zachowania się w pobliżu statku powietrznego, na statku powietrznym oraz na terenie lotniska lub jeżeli znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną KLIENTA lub OBDAROWANEGO. Decyzję o wykonaniu lub niewykonaniu usługi w powyżej opisanych sytuacjach podejmuje dowódca statku powietrznego.

9.3) Niestawienie się KLIENTA lub OBDAROWANEGO na miejsce realizacji VOUCHERA lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji VOUCHERA, niezależnie od przyczyn, a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych – o ile strony nie umówią się inaczej.

9.4) W przypadku braku odpowiednich warunków pogodowych, Salt Aviation Sp. z o.o. może odmówić realizacji VOUCHERA, w sytuacji kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu KLIENTA lub OBDAROWANEGO oraz w sytuacji w której występują inne przyczyny organizacyjne lub techniczne, które nie leżą po stronie Salt Aviation Sp. z o.o. Wówczas KLIENT lub OBDAROWANY ustala z Salt Aviation Sp. z o.o. nowy termin realizacji VOUCHERA. W takiej sytuacji Salt Aviation Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów, jakie poniósł KLIENT lub OBDAROWANY w związku z realizacją VP, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.

9.5) Postanowienia 9.4 stosuje się odpowiednio do sytuacji, kiedy do niezrealizowania VOUCHERA doszło z przyczyn technicznych niezależnych od Salt Aviation Sp. z o.o., takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń.

10. W przypadku, osób małoletnich lub nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych (jako OBDAROWANEGO) wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych lub też obecność co najmniej jednego z opiekunów na miejscu, w którym realizowany jest VOUCHER. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla Salt Aviation Sp. z o.o. do odmowy realizacji VOUCHERA.

IV. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI VOUCHERÓW.

1. W przypadku wyboru przez Klienta Lotniska Modlin jako miejsca realizacji VP, Klienta oraz osobę towarzyszącą obowiązują procedury związane z kontrolą dostępu na lotnisko, gdyż przekraczają one granicę Lotniczego Przejścia Granicznego. Niezbędny jest dokument tożsamości (dowód osobisty bądź paszport) w celu pobrania przepustki. Bez ważnego dokumentu tożsamości nie można wejść na teren lotniska; dotyczy to również osób małoletnich. Zabronione jest posiadanie przy sobie broni, niebezpiecznych narzędzi, jak również niebezpiecznych przedmiotów codziennego użytku takich jak np. scyzoryk, nożyczki, itp.

2. W przypadku wyboru przez Klienta Lotniska Modlin jako miejsca realizacji VP, ilość osób towarzyszących jest ograniczana do jednej.

3. W przypadku wyboru przez Klienta Lotniska Modlin jako miejsca realizacji VP, Klient każdorazowo otrzyma od Salt informację nt. organizacji wstępu na teren strefy zastrzeżonej lotniska.

4. Ostateczna decyzja o wykonaniu lotu leży po stronie Dowódcy statku powietrznego.

5. Przesunięcie terminu rezerwacji przez Salt na inny dzień jest uzgadniane z Klientem każdorazowo po nawiązaniu z nim kontaktu, z wyprzedzeniem co najmniej 24 - godzinnym. W tym celu Salt wykorzystuje dane kontaktowe podawane przez Klienta w procesie zakupu.

6. Klient może odwołać swoją rezerwację lotu bez żadnych konsekwencji z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed jej terminem.

7. Istnieje możliwość wykupienia innych niż oferowane w niniejszym systemie czasów oraz terminów lotów, po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z Salt, uwzględnieniu możliwości operacyjnych oraz akceptacji przez Klienta indywidualnej wyceny takiej usługi.

V. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

1. W każdym wypadku, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, jeżeli VOUCHER nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, KLIENT może odstąpić pisemnie od umowy i zrezygnować z realizacji VOUCHERA bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Salt Aviation Sp. z o.o. pisemnie na adres spółki lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z wykorzystaniem wzoru "Oświadczenia o odstąpieniu od umowy" stanowiącego pkt. 4 niniejszego akapitu.

2. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe Salt Aviation Sp. z o.o. w terminie 5 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia VOUCHERA lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości, lub poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie, o ile dotarło ono do Salt Aviation Sp. z o.o. przed upływem terminu określonego w pkt. 1.

3. Salt Aviation Sp. z o.o. zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA lub OBDAROWANEGO.

4. Wzór: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

VI. PRAWO Salt Aviation Sp. z o.o. DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1. Salt Aviation Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z KLIENTEM umowy w sytuacji, kiedy realizacja VOUCHERA okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami - wówczas KLIENTOWI zwracana jest cała uiszczona przedpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Salt Aviation Sp. z o.o. ofertę alternatywną.

2. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji VOUCHERA, lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od Salt Aviation Sp. z o.o., takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności (np. przez kontrahenta lub podwykonawcę Salt Aviation,) i niemożność znalezienia na rynku innego, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

1. Administratorem danych osobowych KLIENTA I OBDAROWANEGO w rozumieniu RODO jest Salt Aviation Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-102, ul. Generała Wiktora Thommee 1a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421546.

1.1) Przedmiotem przetwarzania danych osobowych KLIENTA i OBDAROWANEGO są: imię i nazwisko, nr telefonu, adres email.

1.2) Celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych KLIENTA i OBDAROWANEGO jest:

  1. prawidłowa realizacja zakupionego VOUCHERA czyli wykonanie USŁUGI
  2. komunikacja z KLIENTEM i OBDAROWANYM na potrzeby realizacji VP,
  3. rozliczenie finansowe USŁUGI.

Zaznaczenie przez Klienta pola ﬦ w procesie zakupu VP oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Salt Aviation Sp. z o.o. podanych danych osobowych.

1.3) Dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO będą przekazywane:

- pilotom wykonującym lot zapoznawczy. Jeśli pilot prowadzi działalność gospodarczą, staje się w takim przypadku podmiotem przetwarzającym dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO na podstawie pisemnej umowy, regulującej warunki ich przetwarzania.

- podmiotom wykonującym obowiązki związane z kontrolą dostępu i ochroną Portu Lotniczego Warszawa Modlin, w celu pobrania kart wstępu na teren strefy zastrzeżonej Portu Lotniczego, gdzie między innymi wykonywane są loty.

- podmiotom związanym z Administratorem Danych, wykonującym obsługę finansowo – księgową Salt Aviation, na podstawie zawartej pisemnej umowy, regulującej warunki ich przetwarzania.

1.4) W przypadku dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia, przetwarzanie danych osobowych dziecka jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy zgodę na to wyraziła lub zaakceptowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.

1.5) Dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO są przechowywane w systemie przez okresy wskazane w Ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

2. KLIENTOWI oraz OBDAROWANEMU przysługuje prawo do:

a. zażądania dostępu do swoich danych
b. zażądania ich poprawienia
c. zażądania usunięcia z SYSTEMU danych przetwarzanych bezpodstawnie
d. zażądania ograniczenia przetwarzania danych
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

przy użyciu dyspozycji przesłanej do Salt Aviation na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Informację na temat w/w praw, przysługujących OBDAROWANEMU, przekazuje OBDAROWANEMU KLIENT.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji VOUCHERA, KLIENT lub OBDAROWANY zgłasza Salt Aviation Sp. z o.o., w terminie nie późniejszym niż 14 dni od chwili realizacji VOUCHERA lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany.
2. Salt Aviation Sp. z o.o. niezwłocznie podejmuje działania w celu załatwienia reklamacji w sposób jak najbardziej korzystny dla KLIENTA.
3. Salt Aviation Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wobec KLIENTA za własne działania i zaniechania.
4. Salt Aviation Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za realizację VP, jeżeli w jego posiadanie wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona, o ile Salt Aviation Sp. z o.o. nie zostanie uprzednio powiadomiona o utracie VP. W takiej sytuacji VOUCHER traktuje się jako zrealizowany przez OBDAROWANEGO.
5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją USŁUGI Salt Aviation Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.
6. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.